Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het MySmiley loyaliteitsprogramma inclusief de daarvan deel uitmakende websites en apps en gelden vanaf 4 augustus 2021. MySmiley is een initiatief van MySmiley B.V. gevestigd aan de Beursstraat 28 te 7551HV Hengelo, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81385633 (hierna: ‘MySmiley’).

Met het MySmiley loyaliteitsprogramma kun je als geregistreerde deelnemer Smileys sparen en/of inwisselen bij partners waarmee MySmiley een Partnerovereenkomst heeft gesloten (hierna: ‘Partner’). Dit doe je met de MySmiley app die is gekoppeld aan je MySmiley account. Door het gebruik van deze app en het aanmaken van een MySmiley account verklaar je kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en ga je akkoord met de toepassing ervan op het gebruik van het MySmiley loyaliteitsprogramma. MySmiley raadt jou aan om deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door te lezen voordat je deelneemt.

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 4 augustus 2021. Wij voeren soms wijzigingen door. De meest actuele versie staat altijd op mysmiley.nl. Controleer dit regelmatig in verband met eventuele wijzigingen. Belangrijke wijzigingen zullen op mysmiley.nl worden toegelicht. Ook via andere kanalen zal MySmiley zich ervoor inspannen om jou van wijzigingen op de hoogte te stellen.

Algemeen
Als deelnemer aan het MySmiley loyaliteitsprogramma kun je met de MySmiley app op jouw device Smileys sparen bij Partners van MySmiley die deelnemen de aan het MySmiley loyaliteitsprogramma. Deze Partners bepalen zelf hoeveel en onder welke voorwaarden je Smileys kunt sparen bij de aankoop van bepaalde producten en/of diensten. Smileys worden doorgaans niet verstrekt bij aankoop van cadeau-/waardebonnen, koop-/spaarzegels of producten/diensten die (volledig) met MySmiley verkregen zijn en in geen geval op artikelen waarop wettelijk geen korting mag worden gegeven zoals bijvoorbeeld medicijnen. 

Eventuele geschillen hierover dien je met de betreffende Partner te overleggen. MySmiley is hierin geen partij. De Smileys drukken het aantal Smileys uit dat nodig is voor het verkrijgen van producten en/of diensten. De door jou gespaarde Smileys kun je bij de Partners en in onze webshop inwisselen voor producten en/of diensten tegen het daarbij aangegeven aantal Smileys en - indien van toepassing - met een bijbetaling.

Inschrijving
Je kunt je als deelnemer inschrijven op mysmiley.nl of in de MySmiley app. MySmiley opent vervolgens op jouw naam een MySmiley account, waarop de door jou gespaarde en ingewisselde Smileys worden bij- en afgeschreven en waarop eventuele andere loyaliteitsinitiatieven van MySmiley en/of haar Partners worden getoond.

MySmiley account
Je MySmiley account is persoonlijk en niet overdraagbaar. Het is nog niet mogelijk om met meerdere personen samen te sparen voor een gezamenlijk saldo door MySmiley accounts aan elkaar te koppelen op mysmiley.nl.

Smileys sparen en afronding
Een Partners mag zelf bepalen hoeveel Smileys je per product of dienst krijgt toegekend. Daarover heeft MySmiley geen zeggenschap. De door jou gespaarde Smileys worden vastgesteld op basis van de door jou volledig bestede bedragen/hoeveelheden/diensten per periode of per transactie. Het aantal toe te kennen Smiley wordt naar beneden afgerond naar hele Smileys. Deze bedragen/hoeveelheden/diensten en de periode of transactie zijn afzonderlijk vastgesteld door de Partners.

Via de MySmiley app kun je beschikken over jouw Smileys. De MySmiley app heeft dus een waarde. Daarom hebben we een aantal aanvullende maatregelen getroffen om jouw Smileys veilig te houden, zoals: bij het inwisselen van Smileys kunnen extra gegevens van jou worden gevraagd en bij het doen van aankopen via internet worden jouw inloggegevens gevraagd. De transactie wordt geweigerd indien de verstrekte identificatiegegevens niet overeenkomen met de gegevens zoals in ons bestand zijn opgenomen. Ook kan de MySmiley app worden geblokkeerd bij vermoeden van misbruik.

Daarnaast behouden de Partners en aanbieders zich het recht voor om naar een identificatiebewijs te vragen of een telefonische autorisatie bij MySmiley aan te vragen. MySmiley en haar Partners behouden zich het recht voor om een transactie te weigeren.

Smileys saldo
Jouw actuele saldo inclusief transacties kun je vinden op mysmiley.nl of in de MySmiley app. Indien je van mening bent dat het Smileys overzicht onjuiste transacties bevat, kun je contact opnemen met de betreffende Partner die aan jou Smileys heeft toegekend of waar je jouw Smileys hebt ingewisseld.

Let op: jouw bijgeschreven Smileys kunnen in uitzonderlijke gevallen worden geblokkeerd als een Partner niet heeft voldaan aan de financiële verplichtingen jegens MySmiley. Dit doen we om fraude te voorkomen. 

Smileys inwisselen
Wanneer je Smileys hebt gespaard kun je deze via de MySmiley app en/of deelnemende Partners  inwisselen voor producten en/of diensten die op dat moment worden aangeboden.

De op jouw MySmiley account bijgeschreven Smileys kunnen alleen door jou als MySmiley deelnemer worden ingewisseld.. Smileys kunnen niet worden ingewisseld tegen contant geld.

Door middel van diverse communicatiekanalen houden MySmiley en de Partners je op de hoogte van de producten en/of diensten die je, afhankelijk van de beschikbaarheid, kunt verkrijgen bij MySmiley en/of de Partners. Daar kun je ook lezen hoeveel Smileys je nodig hebt, of bijbetaling mogelijk is en welke voorwaarden daarbij van toepassing zijn.

Op het inwisselen van Smileys bij Partners zijn naast deze Algemene Voorwaarden van MySmiley ook de algemene voorwaarden van de betreffende Partner van de producten en/of diensten van toepassing. Lees deze ook altijd goed door voordat je de bestelling plaatst.

MySmiley en haar Partners behouden zich het recht voor om, in voorkomende gevallen, bepaalde producten en/of diensten als inwisselaanbod in te trekken, te wijzigen of daaraan nieuwe toe te voegen. Wij zullen je hiervan zo goed als mogelijk op de hoogte houden. Tevens hebben MySmiley en haar Partners het recht om het benodigde aantal Smileys (en indien van toepassing het bedrag van bijbetaling) dat voor een product en/of dienst ingewisseld moet worden, te wijzigen.

MySmiley en goede doelen sparen of doneren
MySmiley stelt jou in de gelegenheid om Smileys te doneren aan door MySmiley geselecteerde goede doelen. Neem contact op met onze Klantenservice voor informatie over de goede doelen waarmee wij samenwerken en over hoe dat in z’n werk gaat.

Verlies & diefstal
In geval van verlies of diefstal van het apparaat met daarop jouw MySmiley app en/of (het vermoeden van) misbruik van jouw MySmiley account adviseren wij je onmiddellijk jouw MySmiley account te blokkeren. Dit kan via mysmiley.nl of telefonisch via onze Klantenservice. Tot het moment van blokkeren ben je als deelnemer zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van jouw MySmiley account. Na blokkering is MySmiley hiervoor verantwoordelijk en aansprakelijk. 

Geldigheidsduur Smileys
Gespaarde Smileys hebben een geldigheidsduur van 3 jaar. Je wisselt altijd automatisch de Smileys in die het eerst zijn gespaard en dus het eerst vervallen. De vervaldatum van de door jou gespaarde Smileys, kun je zien in jouw transactieoverzicht in je MySmiley account op mysmiley.nl.

Het herroepingsrecht
Wanneer je op de website van MySmiley of een van de Partners een aankoop doet, heb je het recht om de koop binnen 14 dagen te herroepen Dit houdt in dat je - m.u.v. producten zoals digitale content waarvoor het wettelijk herroepingsrecht niet van toepassing is - binnen deze periode zonder opgave van reden mag afzien van de aankoop deze dus kosteloos kunt annuleren. Het kan wel zijn dat er kosten zijn verbonden aan het retour zenden van al geleverde producten.

Je hebt geen herroepingsrecht als je Smileys hebt gedoneerd aan een goed doel. Het herroepingsrecht geldt enkel bij het kopen van een product of dienst en niet bij het doen van een gift of een donatie.

Voor het herroepen van een aankoop neem je contact op met de betreffende Partner van MySmiley of kan je gebruik maken van het herroepingsformulier. De Partner bepaalt of het artikel of de dienst voor herroeping – en daarmee restitutie van de ingewisselde Smileys – in aanmerking komt. Indien dat het geval is, worden de Smileys binnen 14 dagen teruggestort in je MySmiley account.

Aansprakelijkheid
MySmiley en de Partners aanvaarden geen aansprakelijkheid voor ongeautoriseerd gebruik van jouw MySmiley account, frauduleus inwisselen van Smileys of voor de gevolgen van een vertraging bij het leveren van producten of diensten waarop Smileys worden ingewisseld. Ook indien je spaart voor een goed doel kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die hieruit voortvloeit.

Indien je vermoedt, dan wel redelijkerwijs hebt kunnen vermoeden, dat er een foutieve bij- of afschrijving van Smileys heeft plaatsgevonden, dan ben je verplicht dit te melden aan de desbetreffende deelnemende Partner. Wanneer je de onterecht verkregen Smileys inwisselt, ben je verplicht om aan MySmiley een schadevergoeding te betalen ter hoogte van de waarde van de aangeschafte producten, diensten, reizen, uitstapjes of geschenken. In geval van fraude of diefstal doet MySmiley altijd aangifte.

Beëindiging deelname
Je bent te allen tijde gerechtigd om jouw deelname aan het MySmiley loyaliteitsprogramma te beëindigen. Dit kun je doen in jouw MySmiley account op mysmiley.nl of in de MySmiley app. Na beëindiging van je deelname is het niet meer mogelijk om Smileys bij- of af te schrijven en vervallen alle Smileys van jouw MySmiley account.

MySmiley is gerechtigd, onder voorbehoud van al onze overige rechten, jouw inschrijving met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of jouw MySmiley account en de daarop bijgeschreven Smileys te annuleren in geval van fraude, bedrog, het verschaffen van onvolledige of onjuiste informatie, op het moment dat je in strijd handelt met deze voorwaarden, misbruik maakt van de rechten die je hebt als deelnemer aan het MySmiley loyaliteitsprogramma, of als je op enige andere wijze handelt of nalaat te handelen zodat schade wordt berokkend aan MySmiley en/of de Partners.

Correspondentie
Correspondentie met betrekking tot het MySmiley loyaliteitsprogramma geschiedt uitsluitend digitaal. Hiervoor gebruiken wij de app en/of jouw laatst geregistreerde e-mailadres. Je bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen. Dit kan eenvoudig via je MySmiley account op mysmiley.nl of via de MySmiley app.

Persoonlijke gegevens
Het doen van persoonlijke aanbiedingen vormt een essentieel onderdeel van het MySmiley loyaliteitsprogramma. Op die manier kan jij optimaal gebruik maken van jouw gespaarde Smileys. Om dit mogelijk te maken worden gegevens en data tussen ons en onze Partners uitgewisseld.

Jouw persoonsgegevens, waaronder je naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer zijn daarom opgenomen in onze database en die van onze Partners. Gegevens van jouw aankopen bij bepaalde aangesloten Partners zijn, in het kader van het sparen van Smileys, tevens opgenomen in de bestanden van die Partners. Jouw gegevens zullen vertrouwelijk en worden netjes volgens de relevante wetgeving behandeld. 

Zie ons Privacy Statement voor meer informatie over de wijze waarop MySmiley omgaat met jouw privacy. Daarin staat ook omschreven welke persoonsgegevens in het kader van het MySmiley loyaliteitsprogramma worden verwerkt, voor welke doeleinden MySmiley en Partners jouw persoonsgegevens verwerken en hoe je je tegen bepaalde verwerkingen kunt verzetten.

Klachten
Ondanks alle zorgvuldigheid die wij besteden aan onze service en het MySmiley loyaliteitsprogramma kan het voorkomen dat je niet tevreden bent. Klik hier voor onze klachtenprocedure.

Slotbepalingen
MySmiley is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De nieuwe voorwaarden worden in ieder geval op mysmiley.nl gepubliceerd. Na wijziging van de Algemene Voorwaarden gelden alleen de gewijzigde voorwaarden en komen de oude voorwaarden te vervallen.

MySmiley en haar Partners behouden zich het recht voor om, in voorkomende gevallen, bepaalde producten en/of diensten als inwisselaanbod in te trekken, te wijzigen of daaraan nieuwe toe te voegen. Wij zullen je hiervan zo goed als mogelijk op de hoogte houden. Tevens hebben MySmiley en haar Partners het recht om het benodigde aantal Smileys (en indien van toepassing het bedrag van bijbetaling) dat voor een product en/of dienst ingewisseld moet worden, te wijzigen.

Indien je het niet eens bent met de wijzigingen, kun je jouw deelname aan het MySmiley loyaliteitsprogramma beëindigen. Eventuele geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Op Algemene Voorwaarden en het MySmiley loyaliteitsprogramma is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Vragen en contact
Heb je nog vragen naar aanleiding van deze Algemene Voorwaarden? Neem dan contact met ons op. Dat kan op 1 van de volgende manieren. We hebben ze in volgorde van onze voorkeur gezet, maar de keuze is vanzelfsprekend aan jou.

E-mail: klantenservice@mysmiley.nl
Website: www.mysmiley.fun/contact
Tel: 0900-SMILEYS (0900-7645397)
Adres: Beursstraat 28, 7551HV Hengelo